miércoles, 3 de julio de 2013

Vascuence de Val de Mañeru del siglo XVIII.


Doctrinaren explicioa Uscaraz
2
Ave Maria
3
Credoa
3
Salvea
3
Jesu Christo nere Jaune
3
Becatu mortalac dire zazpi.
5
Zazpi vicioeven contra, zazpi virtute.
5
Sentido corporaleac dire borz.
5
Verze zazpiec corporalac dire evec.
6
Virtute cardinaleac dire lau.
6
Animaren potencie dire iru.
7
Novisimoac dire lau.
7
Comunion.
10Doctrinaren explicioa Uscaraz

  Guruce Sanduaren señeleagatic, gure etsaietatic libragayzazu; gure Jaun, eta Jancoycoa. Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Sanduaren icenean. Amen.


Aita gurea ceruetan zaudena Santificabedi zure izenori, etorribedi zure erreñuori, cumplibedi zure borandate sanduori Ceruan bezala lurrean ere, emandezaguzu guri egunorosco oguie, egun eta beti, barcazazquiguzu guri gauren zorrac, guc nola barcazen baizquiotegu gu zorgaiztusteneri, ez gaizazule utzi tentacioan erorcera, baicic libragaizazu gaycetic. Amen Jesus.

Ave Maria

Gangoicoac salbazaytela Marie gracies betea, Jauna da zurequi bedeiquetue zada Andre gucien ertean, eta bedeicatua da zure sabeleco frutu bedeicatua Jesus. Santa Maria Jangoicoaren Ama zuc otoiz eguinzazu gure becatariengatic, orai eta beti, gure erioceco orduen. Amen Jesus.

Credoa

Credo nic sinestacendut Jangoico, Aita gucis poderosoaren baiten Ceruaren, eta lurraren criadorea aren baiten, eta Jesuchristo arren seme Jaun bacarraren baiten zein concebitu bayze Ama Virginaren entrañetan Espiritu Santi Jaunaren obras, eta virtutes: Jaioce Virgine Mariaren gandic, pasatucue pasioa doloresco Poncio Pilato Juezaren manuaren azpien: guruceficatuzute, ilzute, orcizute, jausice limboetara, eta iru irugarren egunean erresucitatuze illen ertetic vicien ertera, iganze ceruetara andago jarriric Aita eternoan escubitaco aldean, eta arren igualdadean; nondic etorrico baite illen, eta vicien juzgacera. Nic alabez siñestacendut Espiritu Santi Jaunaren baitan, Eliz Ama Sandu Catolicoa Sanduen Comunioa, becatuen barcacioa, araguiaren erresurrecioa, eta vicice seculecoa. Amen Jesus.

Salvea

Salve Jangoicoac salvazaitela Reyna misericordiaren Ama, gure vicie dulzure eta esperanza. Salve zure gana deies gaude Evaren ume desterratuoc, aies, negarres eta suspiros veteric, valle negarresco onetan; Ea bada Andrea gure abogada, izulizazquizu zure vegui misericordioso oiec gure gana, eta desterruau cumplitu ondoan, eracusizaguzu zure sabeleco frutu bedeiquetua Jesus. O Clementisima, o Piadosa, o Dulce Virgine Marie Jangoicoaren Ama Sandue zuc otoiz eguinzazu gure gatic, meregidezazquigun alcanzazea Jesuchristoren prometimentu sanduec. Amen Jesus.
DOCUMENTO COMPLETO EN PDF 17 P

REPROGRAFÍA

No hay comentarios:

Publicar un comentario